Privacyverklaring (2023)
Sv De Eendracht, Terschuur

Dit is de privacyverklaring van de sv De Eendracht, gevestigd in Terschuur en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40121735. (hierna: ‘de Vereniging’).
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de
verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a
.
zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit
die de Vereniging aanbiedt;
b
.
een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d
.
een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een
formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.
1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a
.
naam;
b
.
voornaam;
c. adres;
d
.
e-mailadres;
e
.
telefoonnummer;
f. leeftijd;
g
.
geslacht;
h
.
functie;
i. bankrekeningnummer.
1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a
.
verzoeken van u in behandeling te nemen;
b
.
u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere
activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;

d
.
de website van de Vereniging te optimaliseren;
e
.
contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging per e-mail aan
sveendrachtterschuur@gmail.com
a
.
meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b
.
vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
2.2 U hebt de volgende rechten:
a
.
Het recht van inzage;
b
.
Het recht op rectificatie;
c. Het recht op gegevenswissing;
d
.
Het recht op beperking van de verwerking;
e
.
Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
f. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
2.3 De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de
Vereniging zoals vermeld in § 2.1.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u
daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is
op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.